Autortiesības

Viss šīs interneta vietnes saturs ir Novo Nordisk A/S īpašums, un to aizsargā autortiesību likumi. Satura ielāde ir atļauta vienīgi personiskām vajadzībām izmantošanai nekomerciālos nolūkos, taču nav atļauta satura pārveidošana un tālāka reproducēšana. Saturu aizliegts pavairot vai jebkurā veidā citādi izmantot. Preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi un izstrādājumi, kas attēloti šajā interneta vietnē, ir aizsargāti visā pasaulē, un tos nedrīkst nekādi izmantot, ja iepriekš rakstveidā nav saņemta Novo Nordisk A/S piekrišana.