Mūsu mērķis Novo Nordisk ir nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu un aizsardzību. Šis paziņojums skaidro, kādu personas informāciju mēs iegūstam, kāpēc mēs to iegūstam, un ko mēs ar to darām.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgās sabiedrības ir:


Novo Nordisk Latvia SIA
Reģistrācijas numurs: 40203480485
Adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203480485, biroja tālrunis 0037167257577

un

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1, 2880 Bagsværd
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 24256790

“NN A/S” turpmāk kopā saukti “mēs” vai “mūs” vai “NOVO NORDISK”.

Ja jums ir jautājumi vai bažas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Datu privātuma speciālistu, Atbildīgo par datu aizsardzību, rakstot uz infolv@novonordisk.com.

Mēs iegūstam jūsu personas datus no šādiem avotiem:

 • Tieši no jums
 • No jūsu ģimenes locekļiem vai jūs pārstāvošiem aprūpētājiem
 • No veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, jūsu medicīnas māsas, aptiekāra vai ārsta
 • Veicot tālruņa zvanus, rakstot e-pastus vai izmantojot citus digitālus līdzekļus

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

 • Lai veiktu zinātnisku novērtējumu sūdzībām un blakusparādībām, kas potenciāli varētu būt saistīti ar Novo Nordisk zālēm. Sūdzības un blakusparādības tiek ievadītas datu bāzēs un regulāri analizētas kopēju pazīmju noteikšanai.  
 • Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai informācijas pieprasījumiem;
 • Lai analizētu datus ar mērķi nodrošināt atbildes jautājumiem par produktu lietošanu;
 • Lai analizētu datus ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanu un produktu piedāvājumus;
 • Lai analizētu datus ar mērķi uzlabot zinātnisko un produktu informāciju, ko mēs sniedzam VAS un pacientiem;
 • Lai vērtētu ar sūdzībām, blakusparādībām un produktu lietošanu saistītas pazīmes un tendences.

Iepriekš 3. sadaļā minētajos nolūkos mēs varam apstrādāt šādus personas datu veidus:

 • Kontaktinformācija (vārds, adrese, tālruņa numurs, epasta adrese);
 • Dati, kas atklāj rasi vai tautību;
 • Veselības dati un dati par jūsu lietotajiem medikamentiem.

Lai veiktu jūsu personas datu apstrādi, mums nepieciešams likumīgs pamats. Saskaņā ar likumu, mums ir atļauts apstrādāt iepriekš 4. sadaļā noteiktos personas datus atbilstoši šādam likumīgam pamatam: 

 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs. Leģitīmās intereses ir:

a. apstrāde nepieciešama, lai mēs ievērotu savus likumā noteiktos pienākumus;

b. lai veiktu zinātnisko novērtējumu ar Novo Nordisk zālēm potenciāli saistītajām sūdzībām un blakusparādībām;

c. lai uzlabotu mūsu klientu apkalpošanu un produktu piedāvājumus;

d. uzlabotu zinātniskos un produktu paziņojumus;

e. jūs dodat mums piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:

 • Piegādātājiem vai tirgotājiem, kas atbalsta mūsu uzņēmumu (piem., konsultanti, IT pakalpojumu sniedzēji, finanšu institūcijas, juridiskie biroji, licencētie partneri);
 • Citiem Novo Nordisk uzņēmumiem (piem., Novo Nordisk saistītie uzņēmumi citās valstīs);
 • Valsts iestādēm, tostarp veselības un/vai regulējošām iestādēm;
 • Citiem farmācijas uzņēmumiem un partneriem, ja jautājumus ir saistīts ar viņu produktiem.

Mums ir ieviesti drošības līdzekļi jūsu personas datu aizsardzībai, ja tie tiek nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

Situācija

 Drošības līdzekļi jūsu datu aizsardzībai

Dati tiek nosūtīti no Novo Nordisk uzņēmuma EEZ uz Novo Nordisk uzņēmumu ārpus EEZ

Tos aizsargā Novo Nordisk Saistošie korporatīvie noteikumi, kas pieejami šeit:

https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf

Dati tiek nosūtīti no Novo Nordisk uzņēmuma EEZ uz trešo valsti

 

Aizsargā No Nordisk noslēgtās Līguma standartklauzulas par datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.

Vai arī, saskaņā ar ES Komisijas lēmumu, saņēmējvalstī tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība.

Mēs uzglabājam jūsu personas datus šādus laika periodus:

Vispārīgi, jums ir šādas tiesības:

 

Jūsu tiesības

Kā jūs īstenojat savas tiesības

Datu pārskatīšana
Lūdziet savu personas datu kopiju, ko mēs sniedzam strukturētā, mašīnlasāmā formātā
Izmantošanas ierobežošana
Pieprasiet, lai mēs izbeidzam vai ierobežojam jūsu personas datu izmantošanu
Dzēšana
Pieprasiet, lai jūsu personas dati tiek anonimizēti
Datu labošana
Lūdziet, lai tiktu laboti jūsu dati
Sūdzības par datu izmantošanu Iesniedziet sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei

 

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, pamatojoties uz konkrētiem apstrādes darbību apstākļiem, var pastāvēt šo tiesību ierobežojumi. Ja rodas ar šīm tiesībām saistīti jautājumi vai lūgumi, lūdzu sazināties ar mums 1. sadaļā noteiktajā kārtībā.