1.1. Šis paziņojums par personas datu apstrādi attiecas uz:

(a) veselības aprūpes speciālistiem, ar kuriem mēs veidojam vai uzturam attiecības;

(b) mūsu klientiem vai potenciālajiem klientiem - fiziskām personām (piemēram, pašnodarbinātiem farmaceitiem);

(c) mūsu klientu vai potenciālo klientu - juridisko personu (piemēram, vairumtirgotāju farmaceitu), pārstāvjiem vai kontaktpersonām, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, piemēram, veselības apdrošināšanas uzņēmumu, pārstāvjiem.

1.2. Novo Nordisk Latvia SIA un Novo Nordisk A/S ir likumā noteikts pienākums aizsargāt jūsu personas datus. Šajā Paziņojumā par personas datu apstrādi paskaidrots, kā mēs iegūstam, apstrādājam, izmantojam, uzglabājam un apmainām jūsu personas datus. Mēs apstrādājam jebkurus ar jums saistītus personas datus saskaņā ar šo paziņojumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.1. Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgās sabiedrības ir:

Novo Nordisk Latvia SIA
Reģistrācijas numurs: 40203480485
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

“NN [SAISTĪTAIS UZŅĒMUMS]”
un

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 24256790
“NN A/S”

turpmāk kopā saukti “mēs” vai “mūs”)

2.2. Ja jums ir jautājumi vai bažas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Datu privātuma speciālistu, Atbildīgo par datu aizsardzību, rakstot uz  infolv@novonordisk.com.

 

3.1. Ar šo jūs kā daļu no pakalpojuma sniedziet mums savu piekrišanu un ekskluzīvu atļauju iegūt un apstrādāt savus personas datus no šādiem avotiem:

(a) no jums personīgi;

(b) no publiski pieejamiem materiāliem, mājaslapām vai sociālajiem tīkliem;

(c) no tirgotājiem/piegādātājiem, kuri iepriekš saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu datu apstrādei;

(d) no tā, kā jūs izmantojiet un patērējiet Novo Nordisk sniegtos digitālos pakalpojumus un paziņojumus, piemēram, tīmekļa vietnes un e-pastus.

4.1. Mēs vienmēr apstrādājam jūsu personas datus konkrētam(iem) mērķim(iem) un apstrādājam tikai tādus personas datus, kuri ir saistīti ar minētā(o) mērķa(u) sasniegšanu. Personas dati tiek iegūti tikai nepieciešamajā apjomā. Iegūtie dati nekādā gadījumā un nekādu iemeslu dēļ netiek pārdoti tālāk trešajām personām.

4.2. Mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei ir nepieciešams likumīgs pamats. Mēs neapstrādājam jūsu personas datus, ja mums tam nav pienācīgs, šim nolūkam likumā noteikts pamatojums.

4.3 Vispārīgie mērķi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem vispārīgiem mērķiem, jo tas ir nepieciešams mūsu leģitīmajās interesēs un tā rezultātā nenotiek jūsu interešu vai pamattiesību un pamatbrīvību nepiemērota ietekmēšana. 

(a) statistikas vajadzībām un lai optimizētu jums sniegtos pakalpojumus;

(b) lai pārvaldītu mūsu IT resursus, tostarp infrastruktūras vadību un uzņēmuma darbības nepārtrauktību, un lai optimizētu un izsekotu mūsu darbības (piemēram, savstarpējās mijiedarbības vai pārdošanas, vizīšu/zvanu skaita izmērīšanai), kā arī lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un nodrošinātu jums efektīvu atbalstu;

(c) lai aicinātu jūs uz mūsu sponsorētiem pasākumiem, kongresiem vai sanāksmēm; vai

(d) lai nodrošinātu jums pieeju ierobežotiem piedāvājumiem, piemēram, ar paroli aizsargātām profesionāļiem paredzētām tīmekļa vietnēm un mācību moduļiem, kas ļauj jums sniegt mums konkrētus pakalpojumus (piemēram, konsultācijas);

(e) lai sniegtu jums pienācīgu, atbilstošu un atjauninātu informāciju par slimību, zālēm, kā arī citiem pakalpojumiem; un

(f) lai nosūtītu jums apskatus un paziņojumus par produktiem, terapijas jomām vai pakalpojumiem, kurus mēs veicinām;

(g) lai apstrādātu jūsu datus profilu veidošanas nolūkos ar mērķi plānot, vadīt un īstenot saziņu un mijiedarbību ar jums, kā arī lai risinātu un veiktu segmentāciju nolūkā labāk risināt un paredzēt jūsu profesionālās vajadzības, un uzlabot mūsu mijiedarbības un pakalpojumu kvalitāti, pielāgojot mūsu piedāvājumus jūsu konkrētajām vajadzībām. 

Noteiktos gadījumos, kad mēs sūtām jums komerciālus paziņojumus, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, mēs pamatojam jūsu datu apstrādi ar jūsu piekrišanu.

4.4. Atbilstības mērķi. Mēs apstrādājam jūsu datus turpmāk minētajiem atbilstības mērķiem, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību mums noteiktajiem juridiskajiem un likumā noteiktajiem pienākumiem:

(a) lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums, tostarp apstiprinātu jūsu profesionālo akreditāciju (piem., izmantojot trešo personu datu bāzes);

(b) lai nodrošinātu atbilstību likuma prasībām, tostarp: vērtību nodošanas aktu caurskatāmību, produktu paraugu dokumentāciju, nodokļu un ieturējumu dokumentāciju;

(c) lai reaģētu uz iespējamiem neatbilstošas rīcības vai krāpniecības gadījumiem, nodrošinātu aizstāvību tiesvedībā, veiktu revīzijas, kā arī lai nodrošinātu atbilstību apvienošanās vai iegūšanas gadījumos, kuros iesaistīts mūsu uzņēmums vai uzņēmumu grupa; un

(d) lai atbilstoši likumam pārvaldītu un ziņotu par nevēlamiem notikumiem un pretenzijām pret kvalitāti.

4.5 Līgumiskie mērķi. Mēs apstrādājam jūsu datus turpmāk minētajiem mērķiem, jo tas ir nepieciešams, lai mēs varēti izpildīt savas līgumiskās saistības pret jums, vai arī pēc jūsu pieprasījuma veikt pirms līguma slēgšanas veicamus pasākumus:

(a) lai veiktu uzdevumus, kas nepieciešami, lai sagatavotu vai pildītu esošo līgumus un vispārējai uzskaitei; un

(b) lai nodrošinātu korekti sagatavotus rēķinus un maksājumus.

5.1. Vispārīgo, atbilstības un līgumisko mērķu vajadzībām. Iepriekš 4.3., 4.4. un 4.5. punktā minētajos nolūkos (Vispārīgie, atbilstības un līgumiskie mērķi) mums ir tiesības apstrādāt šādus personas datu veidus:

(a) vispārīgie identifikācijas dati (piem., nosaukums, vārds, dzimums, kontaktinformācija);

(b) jūsu funkcijas (piem., tituls, amats, uzņēmuma nosaukums, nodaļa). Veselības aprūpes speciālistiem: veselības aprūpes speciālista ID, pirmā specialitāte, otrā specialitāte, medicīnas skolas beigšanas gads, publikācijas, dalība kongresos, apbalvojumi, biogrāfija, izglītība, saikne ar universitātēm, pieredze un dalība/ieguldījums klīniskajos pētījumos, vadlīnijās, redakcijas padomēs un organizācijās, iesaisti terapijās un ārstniecībā;

(c) maksājumu informācija (piem., kredītkartes dati, bankas rekvizīti, PVN vai cits nodokļu maksātāja numurs);

(d) jūsu elektroniskās identifikācijas dati, ja tie nepieciešami produktu vai pakalpojumu piegādei mūsu uzņēmumam (piem., ielogošanās informācija, piekļuves tiesība, paroles, žetona numurs, IP adrese, tiešsaistes identifikatori/sīkdatnes, žurnāli, piekļuves un pievienošanās laiki, attēla vai skaņas ieraksts, kā, piemēram žetona attēls, CCTV vai balss ieraksti);

(e) informācija par jūsu lietojumiem, atbildēm un/vai preferencēm, tostarp attiecībā uz apspriestajām ziņām, saziņas kanāliem un biežumu;

(f) dati, kurus jūs mums sniedzat, piemēram, aizpildot veidlapas vai jūsu apmeklēto pasākumu laikā, vai kad jūs atbildat uz jautājumiem sarunas vai aptaujas laikā;

(g) dati, kas saistīti ar mūsu jums sniegtajiem pakalpojumiem; un informācija par veicināšanas, zinātniskām un medicīniskām darbībām/mijiedarbību ar mums, tostarp potenciālo nākotnes sadarbību.

6.1. Mūsu darbības laikā un tādu mērķu vajadzībām, kādi norādīti 4. punktā, mums ir tiesības apmainīties ar jūsu personas datiem ar:

(a) mūsu personālu (tostarp personālu, nodaļām vai citiem uzņēmumiem Novo Nordisk grupā);

(b) mūsu neatkarīgajiem aģentiem vai brokeriem (ja tādi būtu);

(c) mūsu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas mums sniedz pakalpojumus un produktus;

(d) mūsu IT sistēmu piegādātājiem, mākoņpakalpojumu sniedzējiem, datu bāžu piegādātājiem un konsultantiem;

(e) mūsu sadarbības partneriem, kuri piedāvā produktus vai pakalpojumus, kopā ar mums vai mūsu meitas uzņēmumiem, vai saistītajiem uzņēmumiem;

(f) jebkuru trešo personu, kurai mēs nododam vai pārjaunojam jebkādas mūsu tiesības vai saistības; un

(g) mūsu konsultantiem un ārējiem juriskonsultiem, tostarp, jebkādas mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu pārdošanas vai nodošanas kontekstā.

6.2. Visām trešajām personām ir līgumos noteikts pienākums aizsargāt jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

6.3. Jūsu personas datiem var piekļūt, vai tie var tikt nodoti arī jebkurai nacionālai un/vai starptautiskai regulatīvai, tiesībsargājošai vai publiskai iestādei vai tiesai, ja mums ir pienākums to darīt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai pēc šo iestāžu pieprasījuma.

7.1. Lai sasniegtu 5.punktā norādītos mērķus, no jums iegūtie personas dati var tikt apstrādāti, tiem var būt sniegta piekļuve vai tie var tikt nosūtīti un glabāti arī valstī, kas atrodas ārpus Latvijas.

7.2. Datu aizsardzības līmenis dažādās valstīs ārpus EEZ neatbilst pašlaik EEZ teritorijā spēkā esošajam un īstenotajam personas datu aizsardzības līmenim. Tādēļ Personas datu nosūtīšanas uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām gadījumā, jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam šādus turpmāk minētos, normatīvajos aktos noteiktos aizsardzības līdzekļus:

(a) Dati tiek nosūtīti Novo Nordisk uzņēmumam, uz kuru attiecas Novo Nordisk Saistošie korporatīvie noteikumi, kas pieejami https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html;

(b) ES komisija ir noteikusi, ka saņēmējā valstī ir atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis (Valsts vai starptautiskā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un Eiropas Komisija pieņēmusi adekvātuma lēmumu);

(c) Mēs esam noslēguši Līguma standarta līguma klauzulas par personas datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm. Klauzulu kopiju varat iegūt, sazinoties ar mums, kā aprakstīts 2.punktā;

(d) Ja ES līmenī nav pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai nav nodrošinātas atbilstošas garantijas, tostarp saistoši uzņēmuma noteikumi, personas datu nosūtīšana vai vairākkārtēja nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju notiek tikai tad, ja izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosūtīšanai pēc tam, kad ir ticis informēts par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana var radīt datu subjektam lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību un atbilstošu garantiju trūkuma dēļ;

b) nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, kas pieņemti pēc datu subjekta pieprasījuma;

c) nosūtīšana ir vajadzīga līguma noslēgšanai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku personu datu subjekta interesēs vai šāda līguma izpildei;

d) nosūtīšana ir nepieciešama, ja ir svarīgi iemesli sabiedrības interesēs;

e) nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

f) nosūtīšana ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu personu īpaši svarīgas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;

g) nosūtīšanu izdara no reģistra, kurš saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem ir paredzēts, lai sniegtu informāciju sabiedrībai, un kuru var izmantot vai nu plaša sabiedrība, vai jebkura persona, kas var pierādīt savas leģitīmās intereses, taču vienīgi tiktāl, ciktāl konkrētajā gadījumā tiek pildīti Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos paredzētie izmantošanas nosacījumi.

8.1. Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādam dati tika iegūti, vai lai nodrošinātu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kritēriji, kas izmantoti glabāšanas perioda noteikšanai, ietver: (i) laika periodu, kurā turpinās mūsu savstarpējā sadarbība un kurā mēs nodrošinām jūs ar saviem produktiem, pakalpojumiem vai saturu; (ii) nepārprotamus spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus; vai (iii) glabāšana ir ieteicama, ievērojot mūsu juridisko stāvokli (piemēram, saistībā ar spēkā esošu līgumu noteikumu izpildi, spēkā esošiem noilgumu noteicošiem normatīvajiem aktiem, tiesvedību vai likumā noteiktām izmeklēšanas darbībām).

9.1. Vispārīgi jums ir šādas tiesības:

(a) saņemt pārskatu par mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;

(b) saņemt savu personas datu kopiju strukturētā, vispārīgi izmantotā un mašīnlasāmā formātā;

(c) pieprasīt savu personas datu atjaunināšanu vai labošanu;

(d) pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai iznīcināšanu;

(e) pieprasīt mums izbeigt vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi;

(f) iebilst pret jūsu personas datu apstrādi;

(g) ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt.

(h) Jums ir tiesības iesniegt pretenziju par mūsu veikto personas datu apstrādi Datu aizsardzības iestādei.

9.2. Jūs varat izmantot savas tiesības, uzrakstot e-pastu ar savu lūgumu uz infolv@novonordisk.com

9.3. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, minētās tiesības var būt ierobežotas atkarībā no datu apstrādes darbību konkrētajiem apstākļiem. Ja jums rodas jautājumi vai lūgumi saistībā ar minētajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums kā aprakstīts 2.punktā.