Uzņēmums, kas atbild par jūsu personas datu apstrādi, ir:

Novo Nordisk Latvijā
Novo Nordisk A/S pārstāvniecība Latvijā 

K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

Tel: +371 6725 7577 

Fakss: +371 6725 6410 

e-pasts: infolv@novonordisk.com

Jūs vienmēr varat sazināties ar Novo Nordisk Latvija vai Novo Nordisk datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: privacy@novonordisk.com ar jautājumiem vai attiecībā uz neskaidrībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīta Novo Nordisk prakse saistībā ar visu informāciju, ko mēs apkopojam izmantojot mūsu tiešsaistes pieņemšanas darbā sistēmu saistībā ar jūsu meklējumiem karjerai un pieteikumu darbam Novo Nordisk A/S vai kādā no tās saistītajiem uzņēmumiem.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo paziņojumu un norādiet, ka piekrītat tā noteikumiem, klikšķinot uz zemāk esošās pogas “Akceptēt” (“Es saprotu un piekrītu iepriekš minētajiem noteikumiem”). Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas sniegta, klikšķinot uz zemāk esošās pogas “Akceptēt”.

Novo Nordisk apkopo personas datus, kurus esat iesniedzis darbā pieņemšanas procesā. Personas dati tiek glabāti ārēji mitinātā datubāzē Polijā.

Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams tālāk norādītajiem mērķiem, var pārsūtīt trešajām personām, kas nodrošina produktus un pakalpojumus (piemēram, aģentūrām, kas asistē Novo Nordisk potenciālo darbinieku pārbaudē un intervēšanā), IT sistēmu piegādātājiem, kā arī pārvaldes iestādēm, ja to paredz normatīvie akti.

Personas dati tiek glabāti arī manuālā formā un citās iekšējās datorsistēmās. Personas dati ietver visu jūsu iesniegto informāciju.

Jūsu personas dati tiks izmantoti personāla atlases nolūkos, un saistībā ar to jūsu personas dati var tikt pārsūtīti Novo Nordisk saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas citā valstī, nevis jūsu dzīvesvietas valstī. Personas dati tiks novērtēti tikai saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

3. nodaļā iepriekš aprakstītajam mērķim mēs varam apstrādāt šāda veida personas datus:

  • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts)
  • Profesionālās pieredzes gadi
  • Interesējošās jomas / pozīcijas

Novo Nordisk kā darba devējs atbalsta vienlīdzīgas iespējas visiem un lēmumus attiecībā uz personāla atlasi izdara atbilstoši pretendenta nopelniem un kvalifikācijai. Līdz ar to nav jāiekļauj informācija par savu rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem uzskatiem, seksuālo orientāciju vai dalību arodbiedrībā. Lūdzu, neuzrādiet arī savu sociālās apdrošināšanas numuru.

Jums nav jāsniedz mums savi personas dati. Tomēr, ja jūs nesniedzat savus personas datus, jūs nevarēsiet reģistrēt profilu “Job Agent”.

Jūsu personas dati tiks izpausti tikai šādos gadījumos:

Personas dati tiks atklāti tādā apjomā, kāds vajadzīgs iepriekš uzskaitītajiem mērķiem Novo Nordisk saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē, tostarp saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas valstīs ārpus ES, kur datu privātuma un datu aizsardzības tiesību akti un noteikumi var atšķirties no jūsu dzīvesvietas valsts. 

Personas datus var izpaust valsts iestādēm un tiesībaizsardzības aģentūrām, kā to atļauj un nosaka tiesību akti. 

Lai aizsargātu jūsu personas datus šādas pārsūtīšanas gadījumā, mēs izmantojam šādus drošības pasākumus atbilstoši valstij, uz kuru dati tiek pārsūtīti un kā to nosaka tiesību akti:

  • Uz nosūtīšanu Novo Nordisk uzņēmumā ir attiecināmi Novo Nordisk saistošie korporatīvie noteikumi, kas pieejami vietnē https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • ES Komisija uzskata, ka galamērķa valstīm ir atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis.
  • Mēs esam pievienojušies ES komisijas līguma politikai attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm. Jūs varat saņemt kopiju, sazinoties ar mums - kā norādīts 1. nodaļā;
  • ES un ASV privātuma aizsardzības regulējums pārsūtīšanai uz privātuma politikas aizsardzībai pašsertificētiem uzņēmumiem un organizācijām ASV. Plašāka informācija un privātuma aizsardzību pašsertificētu uzņēmumu un organizāciju saraksts ir pieejams vietnē https://www.privacyshield.gov/welcome

Mēs lūdzam Jūs sniegt precīzu un atjauninātu informāciju un aicinām Jūs regulāri atjaunināt savus personas datus. Apskatīt, labot vai atteikties no “ Job Agent” pakalpojumiem Jūs varat jebkurā laikā.

Novo Nordisk pēc 3 gadiem dzēsīs neaktīvo (bez klikšķināšanas uz e-pastiem) “ Job Agent” abonentu informāciju.

Jūs varat iegūt sīkāku informāciju par personas datiem, kurus mēs par jums glabājam un apstrādājam, un tiktāl, ciktāl jums ir šādas tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Jūs varat saņemt savu personas datu kopiju strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi vai pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu laboti. Turklāt, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu mūsu personas datu apstrādei.

Ja vēlaties izmantot vienu vai vairākas savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Ja jums ir sūdzības par mūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar savas valsts Datu aizsardzības aģentūru.

Jūsu personas datus var izmantot anonīmai statistikai iekšējiem mērķiem, un tādā gadījumā informācija tiks izmantota kolektīvi. Visi personas dati tiks anonimizēti.